Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Passieux Webshop worden gedaan.
1.2 De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door Passieux worden gewijzigd. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website. Artikel 2. Bestellen en betalen
2.1 De Webshop is uitsluitend bedoeld voor klanten die online een bestelling willen plaatsen voor levering in Nederland en België.
2.2 Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
2.3 De in de Webshop vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's vermeld. De prijzen zijn incl.  BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Verzendkosten zullen worden berekend bij bestellingen met een totaalbedrag van minder dan €55,00. De verzendkosten die in rekening worden gebracht bedragen €6,95 voor pakketpost en €3,95 voor brievenbuspakket.
2.4 Alle eventuele aan Passieux verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. Passieux kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen in de Webshop zijn vrijblijvend en binden Passieux niet. Passieux behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Passieux en indien Passieux de bestelling niet binnen veertien (14) dagen heeft geweigerd.
3.3 Passieux is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
Artikel 4. Levering
4.1 De door Passieux opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Hier is in ieder geval sprake van indien de producten niet binnen 30 dagen na plaatsen bestelling door Passieux worden geleverd. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Indien u betaalt via iDEAL wordt uw bestelling direct verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur online worden geplaatst, ontvangt u binnen twee werkdagen, mits het product voorradig is.
4.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres in Nederland of België.  Passieux aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als Passieux het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
Artikel 5. Eigendomsbehoud/betalingen.
5.1 Zolang Passieux geen volledige betaling inzake een overeenkomst heeft ontvangen, danwel betalingen van een deelfactuur heeft ontvangen, blijven geleverde goederen het eigendom van Passieux. Er is sprake van uitgebreid eigendomsvoorbehoud.
5.2 Passieux heeft totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden, het recht om de goederen terug te vorderen en onder zicht te houden totdat gehele betaling heeft plaatsgevonden.
5.3 Lid 2 van dit artikel is tevens van toepassing indien de koper enige verplichting in de overeenkomst niet nakomt, indien hij liquideert, in surséance van betaling verkeert of heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, wettelijke schuldsanering conform Wet Sanering Natuurlijke Personen aanvraagt en/of heeft verkregen, of beslag op de goederen wordt gelegd. 
5.4 Koper is verplicht om een eventuele beslaglegger, curator, bewindvoerder etc. op de hoogte te stellen welke goederen onder het eigendomsvoorbehoud van Passieux vallen en een mededeling hierover te doen aan Passieux. Nalatigheid hierin vermindert de eigendomsrechten van Passieux geenszins.
5.5 alle daden van beschikking met betrekking tot verkochte en geleverde goederen, zijn de koper verboden, voor zolang hij niet aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan. 
Artikel 6. Reclame en retouren
6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u Passieux hierover schriftelijk of per e-mail te informeren binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Passieux de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen te ontbinden door de gekochte producten terug te sturen aan Passieux. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn heeft u de plicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Passieux retourneren. Retourzendingen moeten worden gestuurd naar: Passieux, Postbus 55, 4450AB Heinkenszand. Het totale factuurbedrag wordt dan binnen veertien (30) dagen na ontvangst retourzending door Passieux op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en Communicatie
7.1 Behoudens opzet of grove schuld van Passieux of haar leidinggevende ondergeschikten is de vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Passieux geleverde producten nooit hoger dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten. Passieux is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
7.2 Passieux is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de geleverde producten of diensten.
7.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Passieux, dan wel tussen Passieux en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Passieux, is Passieux niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Passieux of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Passieux in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat Passieux gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Passieux kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.
9.2 In geval van geschillen is uitsluitend de competente rechter in Midelburg bevoegd tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.

Bedrijfsinformatie:
Passieux Danielsweg 26
4456AE  Heinkenszand
Telefoonnummer: 0113-228895
KVK nummer: 22064591
BTW nummer: NL0001703492B77

Laatste versie: 27-07-2015

« Vorige pagina